სისხლის სამართალი

  • სისხლის სამართალი

სისხლის სამართალი არის სამართლის ერთ-ერთი დარგი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედება ითვლება დანაშაულად. კომპანია კარდინალში ამ მიმართულებით მუშაობენ გამოცდილი იურისტები რომლებიც უზრუნველყოფენ:

  • კლიენტის ინტერესების/უფლებების დაცვას სამივე ინსტანციის სასამართლოში (საქალაქო/რაიონული, სააპელაციო და საქართველოს უზენაესი/საკასაციო სასამართლო)
  • უკანონოდ ჩატარებული საპროცესო მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნას.
  • სრულ კონსულტაციას, როგორც სამართლებრივი მდგომარეობის და კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობების, ისე მასთან დაკავშირებული შესაძლო სამომავლო პროცედურების თაობაზე.
  • სამართალდამცავ ორგანოებთან მხარეთა ინტერესების და უფლებების დაცვას ნებისმიერ სტადიაზე და ა.შ