საგადასახადო სამართალი

  • საგადასახადო სამართალი
  • ზოგადი იურიდიული და ფინანსური კონსულტაციები საგადასახადო სამართლის სფეროში;
  • კლიენტის სახელით საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა;
  • საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმეზე, საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებული ბრძანებების ან გადაწყვეტილებების გასაჩივრება ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ ორგანოებსა და სასამართლოში;
  • საგადასახადო მოთხოვნებთან (გადასახადის ან/და საურავის დარიცხვა, ჯარიმის დაკისრება) დაკავშირებულ დავებზე წარმომადგენლობა და გადასახადის გადამხდელის კანონიერი ინტერესების დაცვა;
  • ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება და წარმომადგენლობა შესაბამის ორგანოებთან;
  • ზედმეტად დარიცხული/გადახდილი თანხების დაბრუნების მიზნით საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა.