საბანკო და სააღსრულებო მომსახურება

  • საბანკო და სააღსრულებო მომსახურება
  • საბანკო სამართლის საკითხებთან დაკავშირებული იურიდიული კონსულტაციები.
  • საკრედიტო ხელშეკრულებების, საბანკო გარანტიების, იპოთეკისა და გირავნობის ხელშეკრულებების და სხვა მსგავსი დოკუმენტაციის მაღალკვალიფიციურ დონეზე მომზადება.
  • საბანკო და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების სამართლებრივი შემოწმების ჩატარება და შესაბამისი შეფასებების/დასკვნების მომზადება.
  • კლიენტის სახელით მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა.
  • სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში იურიდიული მომსახურების გაწევა
  • წარმომადგენლობა სააღსრულებო ბიუროს შესაბამის სამსახურში, მათ შორის კერძო აღმასრულებლებთან.
  • აღსრულების მიზნით დანიშნულ აუქციონებში, მხარეთა ინტერესების დაცვის მიზნით მონაწილეობა/წარმომადგენლობა, სააღსრულებო წარმოების პროცესში მხარის წარმომადგენლობა აღსრულების გადადების, შეწყვეტის ან შეჩერების საკითხებთან დაკავშირებით.