კორპორაციული სამართალი

  • კორპორაციული სამართალი

კარდინალი უზრუნველყოფს:

  • კომპანიათა საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი და ფუნქციონირებისთვის საჭირო საკითხების გამართვას;
  • კორპორაციულ ურთიერთობებში წარმომადგენლობას;
  • კორპორაციულ სტრუქტურირებას;
  • კორპორაციული რეგისტრაციებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების უზრუნველყოფას;
  • საკონტროლო პაკეტის ყიდვა-გაყიდვა, წილის გასხვისება, დაგირავება, კომპანიის დაუფლება, შერწყმა, გამიჯვნა და გაერთიანებას;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპანიათა რესტრუქტურიზაციას და რეორგანიზაციას;
  • კორპორაციული მართვის სტრუქტურის, გახსნილობის ვალდებულებისა და სამეწარმეო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს;
  • ინტერესების დაცვას სხვადასხვა სამთავრობო, კერძო თუ თვითრეგულირებად ორგანოებში მიმდინარე სამართლებრივი პროცედურების დროს.