ბუღალტერია

კომპანია კარდინალი აერთიანებს გამოცდილ ბუღალტერთა ჯგუფს, რომელიც მოაქცევს თქვენ ფინანსებს სამართლებრივ ჩარჩოში.

უზრუნველყოფს შემდეგ საბუღალტრო მომსახურებებს:

 

 • ბუღალტრული აღრიცხვის დისტანციური წარმოებას (საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე ვიზიტი);
 • ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენას;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის სტრუქტურის შექმნას;
 • ბუღალტრული პროგრამების დანერგვას;
 • მოწოდებული პირველადი დოკუმენტების შემოწმებას. ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში კონსულტაციას აღნიშნული დოკუმენტაციის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით;
 • ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში გატარებას;
 • დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის შექმნას;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადებას;
 • დამკვეთის მიერ გადასახდელი გადასახადების კალკულაციასა და დამკვეთის ინფორმირებას;
 • პერიოდული ფინანსური ანგარიშგებების წარმოებასა და დებიტორ-კრედიტორების ანგარიში;
 • ხელფასების, თვითღირებულებისა და სხვა ფინანსური გათვლების შესრულებას;