ბიზნეს გარიგებები

  • ბიზნეს გარიგებები
  • კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევა და კომპანიის კორპორაციული სტრუქტურირება.
  • ბიზნეს გარიგებების საწარმოებლად სამეწარმეო სუბიექტისათვის ყველაზე მისაღები კონტრაქტის მომზადება.
  • დოკუმენტაციის შესწავლა შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მონაცემების შემოწმება და სამართლებრივი ანალიზის მომზადება.
  • საინვესტიციო ხელშეკრულებების მომზადება.
  • რისკების გათვლა და სამართლებრივი ანალიზი.
  • ხელშეკრულებათა შერულების კონტროლი, ზედამხედველობა.
  • მოლაპარაკებების წარმოება.