ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი

კარდინალის იურისტთა ჯგუფი გთავაზობთ, იურიდიულ მომსახურებას ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებებით, რაც მოიცავს (და არ შემოიფარგლება):

  • საადვოკატო/იურიდიულ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას ადმინისტრაციული სამართლის სფეროთი რეგულირებულ საკითხებზე.
  • ადმინისტრაციულ ორგანოებთან წარმომადგენლობას და დაინტერესებული პირის კანონით დადგენილი უფლების მოპოვების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოში შესაბამისი განცხადებების შეტანას ან/და ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენას;
  • მარტივი, ფორმალური და საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას დაინტერესებული პირის წარმომადგენლობას შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში;
  • ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადებასთან ან შეცვლასთან დაკავშირებულ სამართლებრივი მომსახურების გაწევას.
  • კლიენტის ინტერესების/უფლებების დაცვას სამივე ინსტანციის სასამართლოში (საქალაქო/რაიონული, სააპელაციო და საქართველოს უზენაესი/საკასაციო სასამართლო)