მუხლი 26. შრომის თავისუფლება

საქართველოს კონსტიტუცია

  • თქვენ გაქვთ სამუშაოს თავისუფალი არჩევანის უფლება.
  • შრომითი კოდექსი იცავს თქვენი უსაფრთხო შრომის უფლებებს.