მუხლი 14. სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

შრომის კოდექსი

  • სამუშაო დროის ხანგრძლივობა კვირაში არ უნდა აღემატებოდეს 40 საათს,ხოლო სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დაწესებულებაში 48 საათს.
  • 16 წლიდან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 36 საათს.
  • 14 წლიდან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 24 საათს.