მუხლი 4. სამუშაოზე მიღების მინიმალური ასაკი და შრომითი ქმედუნარიანობის წარმოშობა

1. ფიზიკური პირთან შრომის ხელშეკრულების დადება ნებადართულია 16 წლიდან;

2. 16 წლამდე არასრულწლოვნის შრომა ნებადართულია მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით;

3. 14 წლამდე არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს სპორტულ,ხელოვნებასთან დაკავშირებულ ,კულტურულ და სარეკლამო სფეროებში;